################################################

# TAMI - Técnicas Avanzadas de Manexo da Información #

################################################CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: